zapisy online

Ruszył nabór ! Nauka 0 zł!

Szkoła za darmo bez ukrytych kosztów! Zapisz się do bezpłatnej Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Opolu!

czytaj dalej

W każdym wieku możesz zdobywać nową wiedzę

U nas możesz uczyć się w każdym wieku bez ograniczeń wiekowych. Zapraszamy do zapoznania się z naszą Ofertą edukacyjną.

czytaj dalej

Powrót do szkoły może być czystą przyjemnością

Back to school. Zapraszamy do zapoznania się z naszą Ofertą edukacyjną.

czytaj dalej

Wykształcenie da Ci szansę na lepszą pracę

Dzięki Nam zdobędziesz pracę. Zapraszamy do zapoznania się z naszą Ofertą edukacyjną.

czytaj dalej

Nabór przez cały rok

Nabór przez cały rok

Nie zwlekaj zapisz się już dziś

czytaj dalej

Szkoła za darmo bez ukrytych kosztów!

Nasza oferta jest skierowana dla Ciebie!

czytaj dalej

Kalendarz 2015/2016


KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2015/2016   
1.  Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno- wychowawczych  
1 września 2015 r.  
(podstawa prawna:  § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego  – Dz.U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) 
2. Zimowa przerwa świąteczna 23 - 31 grudnia 2015 r.  
(podstawa prawna:  § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie  organizacji roku szkolnego – Dz.U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)  
3. Ferie zimowe 18 - 31 stycznia 2016 r. województwa: kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie;  
25 stycznia - 7 lutego 2016 r. województwa: podlaskie, warmińsko-mazurskie;  
1 - 14 lutego 2016 r. województwa: dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie;   
15 - 28 lutego 2016 r. województwa: lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie.  
(podstawa prawna:  § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r.  w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz.U. Nr 46, poz. 432, z późn.zm.)  
2  
4. Wiosenna przerwa świąteczna  
24 – 29 marca 2016 r.  
(podstawa prawna:  § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r.  w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz.U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)  
5. Sprawdzian przeprowadzany w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej: a) w szkołach dla dorosłych, w których        nauka kończy się w semestrze jesiennym  
b) w pozostałych szkołach podstawowych  
c) dodatkowy termin sprawdzianu            w szkołach wymienionych w lit. a  d) dodatkowy termin sprawdzianu            w szkołach wymienionych w lit. b  
ustaliła Centralna Komisja Egzaminacyjna (www.cke.edu.pl)   
12 stycznia 2016 r.  
5 kwietnia 2016 r.  
5 kwietnia 2016 r.  
2 czerwca 2016 r.  
(podstawa prawna: art.9a ust.2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września1991 r. o systemie oświaty  – Dz.U z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 j.t.,z późn. zm.) 
6. Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku  nauki w gimnazjum: a) w gimnazjach dla dorosłych, w których     nauka kończy się w semestrze jesiennym: - część humanistyczna - część matematyczno-przyrodnicza - część z języka obcego nowożytnego  
b) dodatkowy termin w gimnazjach     wymienionych w lit. a: - część humanistyczna - część matematyczno-przyrodnicza 
ustaliła Centralna Komisja Egzaminacyjna (www.cke.edu.pl)    
12 stycznia 2016 r. 13 stycznia 2016 r. 14 stycznia 2016 r.    
18 kwietnia 2016 r. 19 kwietnia 2016 r. 
3  
- część z języka obcego nowożytnego  
c) w pozostałych gimnazjach: - część humanistyczna - część matematyczno-przyrodnicza - część z języka obcego nowożytnego  
d) dodatkowy termin w gimnazjach      wymienionych w lit. c: - część humanistyczna - część matematyczno-przyrodnicza - część z języka obcego nowożytnego  
20 kwietnia 2016 r.   
18 kwietnia 2016 r. 19 kwietnia 2016 r. 20 kwietnia 2016 r.    
1 czerwca 2016 r. 2 czerwca 2016 r. 3 czerwca 2016 r.   
(podstawa prawna:  art.9a ust.2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty – Dz.U z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 j.t., z późn. zm.)  
7. Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych w szkołach  ponadgimnazjalnych (z wyjątkiem szkół  wymienionych w pkt 8 i 9)     
29 kwietnia 2016 r.   
(podstawa prawna:  § 2 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i  Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r.  w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz.U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) 
4  
8. Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych liceów ogólnokształcących dla  dorosłych, w których zajęcia dydaktyczno – wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego   
  
8 stycznia 2016 r.  
(podstawa prawna:  - § 2 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie  organizacji roku  szkolnego – Dz.U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.; - § 109  ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie  warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych - Dz.U. Nr 83, poz. 562, z późn. zm.)  
9. Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych w zasadniczych szkołach zawodowych,  w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze  rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego  i szkołach policealnych   
29 stycznia 2016 r.    
(podstawa prawna - § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku  szkolnego – Dz.U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)  
10. Egzamin maturalny:  
- część ustna  - część pisemna 
ustaliła Centralna Komisja Egzaminacyjna (www.cke.edu.pl)  
od 4 do 27 maja 2016 r. od 4 do 24 maja 2016 r.  
(podstawa prawna:  art.9a ust.2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty – Dz.U z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 j.t., z późn. zm.) 
11. Egzamin potwierdzający kwalifikacje  zawodowe: a) w okresie zimowym - etap pisemny    
- etap praktyczny  
ustaliła Centralna Komisja Egzaminacyjna (www.cke.edu.pl)  
11 stycznia 2016 r. - dla absolwentów wszystkich typów  szkół prowadzących kształcenie zawodowe, którzy uzyskali świadectwo ukończenia  szkoły w styczniu;   
12 stycznia 2016 r. – dla absolwentów techników, techników uzupełniających i szkół  policealnych kształcących  w tych samych zawodach, w których kształcą technika; 
5        
b)   w okresie letnim - etap pisemny      
- etap praktyczny 
od 18 do 29 stycznia 2016 r. - dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych i szkół policealnych kształcących w tych samych zawodach,  w których kształcą zasadnicze szkoły zawodowe;    
20 czerwca 2016 r. - dla absolwentów wszystkich typów szkół prowadzących kształcenie  zawodowe, którzy uzyskali świadectwo ukończenia szkoły w kwietniu lub czerwcu; od 21 do 22 czerwca 2016 r.  - dla absolwentów techników, techników uzupełniających  i  szkół policealnych kształcących w tych samych zawodach, w których kształcą technika;    
od 27 czerwca do 4 lipca 2016 r. - dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych  i szkół policealnych kształcących w tych samych zawodach, w których  kształcą zasadnicze szkoły zawodowe.   
(podstawa prawna:  art.9a ust.2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty – Dz.U z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 j.t., z późn. zm.)  
12. Egzamin potwierdzający kwalifikacje  w zawodzie  
ustaliła Centralna Komisja Egzaminacyjna (www.cke.edu.pl)  
(podstawa prawna: art.9a ust.2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września1991 r. o systemie oświaty  – Dz.U z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 j.t., z późn. zm.)  
6  
13. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych   
24 czerwca 2016 r.  
(podstawa prawna:  § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r.  w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz.U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)   
14. Ferie letnie 25 czerwca - 31 sierpnia 2016 r.  
(podstawa prawna:  § 3 ust. 1 pkt  4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r.  w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz.U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)